Potrebujete pomoc? Volajte 0800 601 610

Pravidlá ochrany súkromia online

 

My, Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. a jej pridružené spoločnosti (ďalej aj „Goodyear“ alebo „my“) rešpektujeme súkromie jednotlivcov a vážime si dôveru návštevníkov našich webstránok, našich zákazníkov, dodávateľov a iných osôb, s ktorými obchodujeme. Vaše údaje sú získavané a využívané striktne v súlade s európskym Všeobecným nariadením o ochrane údajov (ďalej aj „GDPR“). Obzvlášť pritom dbáme na dôvernosť Vašich osobných údajov a pracujeme preto striktne v medziach stanovených právnymi predpismi. Všetci zamestnanci našej obchodnej spoločnosti sú viazaní pravidlami dôvernosti a utajenia údajov podľa právnych predpisov.

Vždy, keď navštívite našu Webstránku, budeme spracúvať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (ako je bližšie popísané ďalej). V tej súvislosti bude Goodyear v pozícii prevádzkovateľa, tzn. osoby zodpovednej za spracúvanie Vašich osobných údajov, pretože rozhoduje prečo a ako sú Vaše osobné údaje spracúvané. Účelom týchto Pravidiel je informovať a vysvetliť Vám pri dodržaní plnej transparentnosti:

  • prečo a ako Goodyear získava, spracúva a uchováva Vaše osobné údaje;
  • čo zahŕňa rola Goodyear ako „prevádzkovateľa“ Vašich osobných údajov;
  • aké máte práva a povinnosti vo vzťahu k predmetnému spracúvaniu.

 

I.       Meno a adresa zodpovednej osoby

Osobou zodpovednou v zmysle GDPR, ostatných národných právnych predpisov členských štátov na ochranu osobných údajov, ako aj iných právnych predpisov na ochranu osobných údajov, je:

 

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.,

Avenue Gordon Smith,

7750 Colmar Berg,

Luxemburg,

 

II.      Všeobecné informácie o spracúvaní údajov

 

1.      Osobné údaje

 

Osobné údaje sú jednotlivé informácie o osobných alebo faktických skutočnostiach, ktoré môžu byť konkrétne priradené k osobe používateľa. Osobné údaje, ktoré spracúvame a využívame my (ďalej aj „údaje“) zahŕňajú najmä osobné informácie/dokumenty, ako sú meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina, evidenčné číslo vozidla a IP adresa.

 

2.      Získavanie a spracúvanie osobných údajov

 

Ako používateľ našej webstránky získate prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov všetky potrebné informácie o tom, ako, v akom rozsahu a na aký účel my alebo tretie osoby – poskytovatelia služieb od Vás získavajú údaje a používajú ich. My získavame a využívame osobnú údaje našich používateľov v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na udržiavanie funkčnej webstránky, poskytovanie nášho obsahu a služieb. Platí všeobecné pravidlo, že osobné údaje sú získavané, využívane a prenášané tretím stranám len s Vaším výslovným súhlasom. Výnimočne získavame a využívame osobné údaje bez súhlasu, a to v prípadoch, keď z praktických dôvodov nie je možné získať predchádzajúci súhlas alebo keď je spracúvanie údajov povolené právnymi predpismi. Spracúvanie znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, blokovanie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, a sloveso „spracúvať“ je vykladané tomu zodpovedajúcim spôsobom. V niektorých prípadoch využívame sprostredkovateľa, teda fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia Goodyear-u môžu byť dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti alebo tretie osoby – dodávatelia a poskytovatelia služieb. V každom prípade Goodyear uzatvorí zmluvu o spracúvaní osobných údajov so svojimi sprostredkovateľmi s cieľom zabezpečiť, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s GDPR.

 

3.      Právny základ na spracúvanie osobných údajov

 

V prípade, že získame súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov, článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR predstavuje právny základ na spracúvanie osobných údajov. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR predstavuje právny základ na spracúvanie osobných údajov. To platí aj pre spracovateľské operácie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie predzmluvných opatrení. V prípade, že spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na našu obchodnú spoločnosť, článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR predstavuje právny základ. Ak je spracúvanie nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu našej obchodnej spoločnosti alebo tretej strany a záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú taký záujem, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR predstavuje právny základ na spracúvanie.

 

4.      Vymazanie údajov a doba uchovávania

 

Osobné údaje osôb, ktorých sa týkajú, budú vymazané alebo zablokované bezodkladne po tom, čo sa prestane uplatňovať účel ich uchovávania. Ďalej môžu byť údaje uchovávané, ak to určil európsky alebo národný zákonodarca v európskych nariadeniach, zákonoch alebo iných právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na zodpovednú osobu. Údaje budú tiež zablokované alebo vymazané v prípade, ak uplynie ich lehota uchovávanie určená podľa uvedených predpisov, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie predmetných údajov za účelom uzatvorenia alebo plnenia zmluvy. V súlade so zákonnými požiadavkami jednotlivých členských štátov, záznamy majú byť uchovávané po dobu 6 rokov v prípade napríklad obchodných listín, vrátane e-mailov, a po dobu 10 rokov v prípade účtovných dokumentov a dokumentov relevantných pre zdaňovanie.

 

III.     Prevádzkovanie webstránky a tvorba logovacích súborov

 

1.      Logovacie súbory servera

 

Získavame údaje o každom prístupe na server, na ktorom je táto služba umiestnená (tzv. logovacie súbory servera). Údaje o prístupe zahŕňajú názov navštívenej webstránky, súbor, dátum a čas prístupu, objem prenesených údajov, oznámenie o úspešnom prístupe, typ a verziu prehliadača, operačný systém užívateľa, URL sprostredkovateľa (predtým navštívená stránka), IP adresu a dožadujúceho poskytovateľa.

 

Získavame uvedené údaje, aby sme zaručili bezproblémové nadviazanie spojenia s webstránkou a umožnili pohodlné používanie našej webstránky používateľmi. Logovací súbor slúži tiež na vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému, ako aj na administratívne účely. Právnym základom na logovacie súbory je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Z dôvodov technickej bezpečnosti, najmä kvôli zabráneniu pokusom o útok na náš webový server (napr. vyšetrovaniam zneužití a podvodov), môžu byť predmetné údaje uchovávane po dobu maximálne 30 dní a následne vymazané. Údaje, ktorých ďalšie uchovávanie je potrebné na dôkazné účely, sú z vymazania vylúčené, kým nebude príslušná udalosť definitívne objasnená. Na základe predmetných údajov nie je možné urobiť závery o jednotlivých osobách. Predmetné údaje sa nevyhodnocujú, s výnimkou na štatistické účely v anonymnej podobe. Predmetné údaje nie sú zlučované s údajmi z iných zdrojov údajov.

 

2.      Všeobecne o súboroch cookies

 

Naša Webstránka používa súbory „cookies“. Súbor „cookie“ je textový súbor, ktorý môže byť umiestnený do Vášho počítača, zariadenia alebo systému, keď navštevujete našu Webstránku. Súbory cookies umožňujú Goodyear-u lepšie slúžiť návštevníkom Webstránky ponúknutím prispôsobeného prostredia. Obsahujú informácie získané z Vášho zariadenia a zaslané späť na Webstránku pri každej nasledujúcej návšteve, aby si pamätali Vaše úkony a preferencie v priebehu času. Získané informácie neobsahujú Vaše meno, adresu, telefónne číslo a ani e-mailovú adresu.

 

Väčšina súborov cookies, ktoré používame sú tzv. relačné súbory cookies, ktoré sa automaticky vymažú, keď zavriete Váš prehliadač. Iné súbory cookies ostávajú uchované na Vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete alebo kým neuplynie doba uchovávania. Tieto súbory cookies nám umožňujú rozpoznať Váš prehliadač počas Vašej ďalšej návštevy.

 

V niektorých prípadoch sú súbory cookies využívané na to, aby zjednodušili procesy webstránky uložením nastavení (napr. zadržiavanie už vybraných možností). V prípade, ak nami implementovanými jednotlivými súbormi cookies sú tiež spracúvané osobné údaje, také spracúvanie je založené na Vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, na článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR pre účely plnenia zmluvy alebo na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR na ochranu nášho oprávneného záujmu na čo najlepšej funkcionalite webstránky, ako aj pre zákazníka príjemného a efektívneho dizajnu návštev stránky. 

 

Môžete si nastaviť Váš prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookies a aby ste povoľovali súbory cookies len v jednotlivých prípadoch, akceptovali súbory cookies v určitých prípadoch alebo ich celkovo vylúčili a aktivovali automatické mazanie súborov cookies pri zatvorení prehliadača. Väčšina prehliadačov tiež ponúka funkciu „nesledovať“, ktorá Vám umožňuje zvoliť si, že nechcete, aby Vás webstránky „sledovali“. Ak je táto funkcia zapnutá, prehliadač oznámi reklamným sieťam, webovým stránkam a aplikáciám, že si neprajete byť sledovaný za účelom zobrazovania reklám založeného na správaní a podobne. Za účelom získania informácií a inštrukcií ohľadne zmeny tejto funkcie, prosím, kontaktujte poskytovateľa Vášho prehliadača. Okrem toho môžete predvolene zabrániť načítaniu skriptov. Funkcia „NoScript“ Vám umožňuje spúšťať JavaScript-y, Java a ďalšie doplnky iba na dôveryhodných doménach podľa Vášho výberu. Informácie a inštrukcie ohľadne zmeny tejto funkcie môžete získať od poskytovateľa Vášho prehliadača.

 

Upozorňujeme, že deaktivácia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť tejto webstránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete v Pravidlách používania súborov cookies.

 

3.      Kontakt e-mailom

 

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy zverejnenej na našej webstránke. V takom prípade sú prenášané osobné údaje automaticky uchovávané výlučne na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

 

Právnym základom na spracúvanie predmetných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR, so súhlasom používateľa. Ak nám budete posielať požiadavky prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu, Vaše údaje z formulára s požiadavkou alebo e-mailu, vrátane tam uvedených Vašich kontaktných údajov, budeme uchovávať na účely spracovania požiadavky a pre prípad dodatočných otázok. V žiadnom prípade nebudú predmetné údaje bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím stranám. Právnym základom na spracúvanie predmetných údajov je náš oprávnený záujem na vybavení Vašich požiadaviek podľa článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Po spracovaní Vašej požiadavky budú Vaše údaje vymazané, pokiaľ nemáme právnu povinnosť si ich ponechať, resp. uchovať. Ak je účelom e-mailového kontaktu uzatvorenie zmluvy, ďalším právnym základom na   spracúvanie je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

Používateľ ma možnosť kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov odvolať. Ak nás používateľ kontaktoval e-mailom, môže kedykoľvek namietať proti uchovávaniu svojich osobných údajov. V takom prípade nie je možné pokračovať v komunikácii. V takom prípade budú všetky osobné údaje získané v rámci nadviazania kontaktu vymazané.

 

4.      Online obchod

 

Spracovanie platieb, vrátane spracovania platieb debetnými a kreditnými kartami, je vykonávané tretími stranami – poskytovateľmi služieb a Goodyear nespracúva a ani neuchováva údaje z Vašich kreditných a debetných kariet v súvislosti s transakciami uskutočňovanými prostredníctvom Webstránky. Platby sú spracúvané prostredníctvom tzv. účtov PayPal, ktoré sú virtuálnymi súkromnými alebo obchodnými účtami. PayPal tiež umožňuje spracovanie virtuálnych platieb prostredníctvom kreditných kariet, ak používateľ nemá PayPal účet. PayPal účet je spravovaný prostredníctvom e-mailovej adresy, a preto k nemu nie je priradené klasické číslo účtu. PayPal umožňuje iniciovať online platby tretím stranám alebo prijímať platby. PayPal taktiež koná ako správca a poskytuje služby ochrany kupujúcich.

 

Európskou prevádzkovou spoločnosťou PayPal-u je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxembursko.

 

Ak si príslušná osoba v rámci procesu objednávania vyberie „PayPal“ ako spôsob platby v našom online obchode, jej údaje sa automaticky prenesú do PayPal-u. Výberom tohto spôsobu platby príslušná osoba súhlasí s prenosom osobných údajov potrebných na spracovanie platby.

 

Osobné údaje prenášané do PayPal-u sú zvyčajne meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo, alebo iné údaje potrebné na spracovanie platby. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy sú nevyhnutné tiež osobné údaje, ktoré súvisia s príslušnou objednávkou.

 

Účelom prenosu údajov je spracúvanie platieb a prevencia pred podvodmi. Osoba zodpovedná za spracúvanie uskutoční prenos osobných údajov do PayPal-u predovšetkým v prípade, ak existuje oprávnený záujem na takom prenose. Osobné údaje prenášané medzi PayPal a prevádzkovateľom môžu byť ďalej prenesené PayPal-om do úverových agentúr. Účelom tohto prenosu je overenie identity a platobnej schopnosti. PayPal môže uskutočňovať prenos osobných údajov do pridružených spoločností a dodávateľom alebo subdodávateľom, ak je to nevyhnutné na splnenie zmluvných záväzkov alebo ak majú byť údaje spracúvané v mene zákazníka. Príslušná osoba má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas s manipulovaním s osobnými údajmi v PayPal-e. Odvolanie nemá vplyv na osobné údaje, ktoré musia byť spracúvané, použité alebo prenášané za účelom (zmluvného) spracovania platieb.

 

Platné predpisy PayPal-u o ochrane osobných údajov môžete nájsť tu:

https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Goodyear prostredníctvom žiadnej Webstránky vedome nespracúva, nepoužíva, neposkytuje a ani nesprístupňuje akékoľvek osobné údaje (ako je napr. meno, adresa a telefónne číslo) detí vo veku menej ako 16 rokov bez toho, aby bol získaný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Goodyear neumožňuje deťom vo veku menej ako 16 rokov registrovať sa do súťaží alebo propagačných akcií prostredníctvom tejto Webstránky. Ak sa však rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa vo veku menej ako 16 rokov domnieva, že jeho dieťa poskytlo Goodyear-u osobné údaje, tento rodič alebo zákonný zástupca by mal kontaktovať Goodyear, ak chce, aby boli predmetné informácie vymazané zo systémov Goodyear. Ak sa Goodyear dozvie, že vo svojich súboroch má osobné údaje týkajúce sa dieťaťa vo veku menej ako 16 rokov vo forme, že ich možno vyhľadať, Goodyear predmetné informácie z existujúcich súborov vymaže. Navyše, ktokoľvek mladší ako 16 rokov by mal požiadať svojho rodiča alebo zákonného zástupcu o súhlas pred tým, ako použije, sprístupní alebo poskytne akékoľvek osobné údaje prostredníctvom tejto Webstránky.

 

Údaje budú vymazané, keď nebudú ďalej potrebné pre plnenie zmluvy. Aj po tom, čo bola zmluva uzatvorená, môže byť potrebné uchovávať osobné údaje našich zmluvných partnerov, a to za účelom plnenia zmluvných alebo zákonných povinností. Predčasné vymazanie údajov je možné len vtedy, ak vymazaniu nebránia zmluvné alebo zákonné povinnosti.

 

IV.       Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

 

1.         Google

1.1       Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

 

Do tejto webstránky sme včlenili komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Google Analytics je služba webovej analýzy. Webová analýza je získavanie, zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov o správaní návštevníkov Internetových stránok. Služba webovej analýzy, získava, okrem iného, údaje o webstránke, z ktorej príslušná osoba navštívila webstránku (tzv. sprostredkovateľ), údaje o tom, ktoré podstránky webstránky boli navštívené alebo ako často a ako dlho bola podstránka prezeraná. Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu webových stránok a na analýzu nákladov a prínosov internetovej reklamy.   

 

Komponent Google Analytics je prevádzkovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Na webovú analýzu pomocou Google Analytics používame príponu "_gat._anonymizeIp". Prostredníctvom tohto doplnku Google skracuje a anonymizuje IP adresu internetového pripojenia príslušnej osoby, keď pristupuje na naše Internetové stránky z členského štátu Európskej únie alebo z iného štátu, ktorý je stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 

 

Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať tok návštevníkov našej webstránky. Google používa získané údaje a informácie na vyhodnotenie používania našej webstránky a v rámci toho, okrem iného, na zostavenie online reportov pre nás, ktoré ukazujú aktivity na našej webstránke a na poskytovanie ďalších služieb v súvislosti s používaním našej webstránky. Google Analytics umiestňuje súbor cookie do systému informačných technológií príslušnej osoby. Už bolo vysvetlené vyššie, čo sú súbory cookies. Nastavením súboru cookie je umožnené spoločnosti Google analyzovať použitie našej webstránky. Zakaždým, keď je „vyvolaná“ niektorá osobitná stránka tejto webstránky, ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom a do ktorej je včlenený komponent Google Analytics, internetový prehliadač systému informačnej technológie príslušnej osoby je automatický vyzvaný príslušným komponentom Google Analytics, aby preniesol údaje do Googlu pre účely online analýzy. V rámci tohto technického procesu, Google sa dozvedá o osobných údajoch, ako je IP adresa príslušnej osoby, ktorá slúži Googlu okrem iného na to, aby vysledoval pôvod návštevníkov a klikov a následne aby umožnil vyhlásenia o províziách.

 

Súbory cookies sú využívané na uchovávanie osobných informácií, ako je napr. čas prístupu, umiestnenie, z ktorého bol uskutočnený prístup, a frekvencia návštev našej webstránky zo strany príslušnej osoby. Zakaždým, keď navštívite našu webstránku, sú uvedené osobné údaje, vrátane IP adresy internetového pripojenia použitého príslušnou osobou, prenesené do Googlu v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sú v Spojených štátoch amerických uchovávané. Osobné údaje získané prostredníctvom technického procesu môže Google poskytnúť tretím stranám.

 

Príslušná osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súboru cookie našou webstránkou, a to, ako už bolo popísané vyššie, zodpovedajúcim nastavením požívaného internetového prehliadača, a tým trvale namietať proti nastaveniu súborov cookies. Také nastavenie používaného internetového prehliadača tiež zabráni Googlu, aby umiestnil súbor cookie do systému informačnej technológie príslušnej osoby. Navyše, súbor cookie už nastavený zo strany Google Analytics môže byť kedykoľvek vymazaný prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.   

 

Ďalej je možné, aby dotknutá osoba namietla proti a zabránila získavaniu údajov generovaných Google Analytics, ktoré sa týkajú používania tejto webstránky a spracúvaniu predmetných údajov zo strany Googlu. Za tým účelom si príslušná osoba musí stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača z nasledovného linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplnok prehliadača informuje Google Analytics prostredníctvom JavaScript-u, že žiadne údaje a informácie o návštevách webstránok nesmú byť prenášané do Google Analytics. Inštalácia predmetného doplnku prehliadača je považovaná zo strany Google za vyjadrenie popretia.

 

Ak je systém informačných technológií osoby neskôr vymazaný, naformátovaný alebo preinštalovaný, príslušná osoba musí preinštalovať doplnok prehliadača na zamedzenie Google Analytics. Ak je doplnok prehliadača odinštalovaný alebo deaktivovaný pod kontrolou príslušnej osoby alebo inej osoby, je možné doplnok prehliadača znova nainštalovať alebo znova aktivovať.

 

Ďalšie informácie o platných pravidlách Googlu týkajúcich sa ochrany súkromia je možné nájsť na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  a http://www.google.com/analytics/terms/de.html  Google Analytics je podrobnejšie vysvetlený na nasledovnom linku https://www.google.com/intl/de_en/analytics/

 

1.2    Google AdWords

 

Na našej webstránke používame Google AdWords, online reklamný program od Google Inc., ktorý tiež využíva sledovanie prechodov. S týmto nástrojom, Google AdWords umiestni súbor cookie na Váš PC, keď navštívite našu webstránku prostredníctvom Google reklamy. Súbor cookie stráca platnosť po uplynutí 30 dní. Nie je určený na to, aby Vás bolo možné osobne vystopovať. Ak navštívite našu webstránku ako používateľ a súbor cookie stále funguje, môžeme spolu s Googlom vidieť, že ste klikli na príslušnú reklamu a boli ste presmerovaný na našu stránku. Každý zákazník Google AdWords ma pridelený iný súbor cookie. Súbory cookies preto nie je možné vystopovať prostredníctvom webstránok zákazníkov služby AdWords. Údaje získané prostredníctvom prechodových súborov cookies sú využívané na generovanie prechodových štatistík pre zákazníkov služby AdWords. Ako zákazník sa dozvieme celkový počet používateľov, ktorí zareagovali na našu reklamu a boli potom nasmerovaní na webstránku označenú značkou sledovania prechodov. Nezískavame počas tohto procesu žiadne informácie, prostredníctvom ktorých by sme mohli osobne identifikovať Vás ako používateľa. Ak sa rozhodnete nepodieľať sa na tomto sledovacom proces, máte možnosť zakázať vo Vašom internetovom prehliadači súbor cookie sledovania prechodov. V prípade potreby využite funkciu pomoci v internetovom prehliadači za účelom získania bližších informácií. Ak máte záujem získať ďalšie informácie o pravidlách Googlu týkajúcich sa ochrany súkromia, prosím, navštívte http://www.google.de/policies/privacy/.

 

1.3    Pravidla ochrany súkromia Google Font a Google Mapy

 

Externé fonty od Google, Inc, https://www.google.com/fonts  ("Google Fonts"). Integrácia Google Fonts sa realizuje prostredníctvom serverového hovoru s Googlom (zvyčajne v USA). Pravidlá ochrany súkromia: https://www.google.com/policies/privacy/, odhlásenie (Opt-Out): https://www.google.com/settings/ads/.

 

Mapy v rámci služby "Google Mapy" poskytovanej zo strany Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pravidlá ochrany súkromia: https://www.google.com/policies/privacy/, odhlásenie (Opt-Out): https://www.google.com/settings/ads/.

 

2.      Facebook

2.1    Facebook tlačidlo „páči sa“

 

Na základe nášho oprávneného záujmu (tzn. záujem na analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f. GDPR) používame doplnky, tzv. sociálne pluginy („Pluginy“) sociálnej siete facebook.com, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“). Pluginy môžu zobrazovať interakčné prvky alebo obsah (napr. videá, grafiky alebo textové príspevky) a sú identifikované jedným z log Facebooku (biele „f“ na modrej dlaždici, výraz „páči sa“, alebo znak „páči sa“ alebo „palec hore“) alebo sú označené dodatkom „sociálny plugin Facebooku“. Zoznam a vzhľad sociálnych pluginov Facebooku je možné si pozrieť na nasledovnej webstránke: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

Facebook je certifikovaný podľa dohody o Štíte na ochranu osobných údajov („Privacy Shield“), a teda ponúka záruku dodržiavania európskych predpisov o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

 

Ak používateľ vyvolá funkciu tejto online ponuky, ktorá obsahuje predmetný doplnok (plugin), jeho zariadenie nadviaže priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah pluginu sa prenáša Facebookom priamo do zariadenia používateľa a je integrovaný do online ponuky. Spracúvané údaje môžu byť použité na vytvorenie užívateľských profilov. Nemáme preto žiaden vplyv na objem údajov, ktoré Facebook pomocou tohto pluginu získava, a na základe toho informujeme používateľov podľa úrovne našich znalostí.

 

Integrovaním pluginov Facebook získava informácie, že užívateľ vyvolal príslušnú stránku online ponuky. Ak je používateľ prihlásený na Facebook, Facebook môže priradiť návštevu k jeho účtu na Facebooku. Ak používatelia vytvárajú interakcie s pluginmi, ako napríklad stlačením tlačidla „páči sa“ alebo pridaním komentára, informácie sú posielané priamo z Vášho zariadenia Facebooku a sú tam uchovávané. Ak používateľ nie je členom Facebooku, je stále možné, že Facebook získa a uchová jeho IP adresu. Podľa Facebooku je uchovávaná iba anonymizovaná IP adresa.

 

Účel a rozsah získavania, ďalšieho spracúvania a použitia údajov zo strany Facebooku, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia ohľadne ochrany súkromia používateľov, môžete nájsť v informáciách Facebooku o ochrane údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Ak používateľ je členom Facebooku a nechce, aby Facebook o ňom získaval údaje prostredníctvom tejto online ponuky a priraďoval ju k jeho členským údajom uchovávaným na Facebooku, musí sa odhlásiť z Facebooku pred použitím našej online ponuky a vymazať svoje súbory cookies. Ďalšie nastavenia a námietky proti použitiu údajov na reklamné účely sú umožnené v nastaveniach profilu Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads alebo prostredníctvom americkej stránky http://www.aboutads.info/choices/ alebo prostredníctvom európskej stránky http://www.youronlinechoices.com/. Nastavenia sú nezávisle na platforme, tzn. aplikujú sa na všetky zariadenia, ako sú stolové počítače alebo mobilné zariadenia.

 

2.2    Facebook fanúšikovské stránky

 

Na Facebooku prevádzkujeme Facebook fanúšikovské stránky. V tejto súvislosti, nám Facebook poskytuje štatistické informácie o rôznych kategóriách, ako napr. celkový počet zobrazení stránky, aktivity stránky, interakcie príspevku, zobrazenia videí, dosah príspevku, komentáre, zdieľaný obsah, odpovede, geografické oblasti ako mesto a krajina, jazyk, zobrazenia a kliknutia v obchode, ako aj percentuálne zastúpenie mužov a žien, kliknutia na plán trasy, kliknutia na telefónne čísla a počet označení „páči sa“. Tieto údaje sú automaticky získavané Facebookom a poskytované nám. My používame predmetné údaje, aby sme zatraktívnili naše Facebook fanúšikovské stránky, vrátane ich obsahu, a aby sme zverejňovali cielené reklamy v pravý čas. Právnym základom na použitie štatistických údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.    

 

V súvislosti s prevádzkou Facebook fanúšikovských stránok vzniká spoločná zodpovednosť s prevádzkovateľom platformy Facebook Ireland Ltd. v zmysle čl. 26 GDPR. Z dôvodu získavania štatistických údajov Facebookom sa Facebook interne vo vzťahu k nám, ako prevádzkovateľom fanúšikovských stránok, zaviazal, že bude zodpovedný za prípustnosť získavania štatistických údajov podľa  právnych predpisov na ochranu osobných údajov, ako aj za plnenie príslušných práv v súvislosti so štatistickými údajmi. Uvedené sa vzťahuje tiež na zaistenie bezpečnosti predmetných údajov. Viac informácií o uvedenom, ako aj o plnení práv dotknutých osôb na stránke Facebook s príslušnými informáciami o štatistických údajoch na „Údaje o štatistikách stránky (Page Insights Data)“ tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Tu si tiež môžete všimnúť príslušný obsah dohody medzi Facebookom a nami ako prevádzkovateľom stránky prostredníctvom tzv. „Dodatku o prevádzkovateľovi stránky“, ktorý sa považuje za zmluvu podľa čl. 26 GDPR medzi Facebookom a nami, ako prevádzkovateľom stránky, ako spoločne zodpovednými.

 

Žiadame Vás, aby ste kontaktovali priamo Facebook, ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky ohľadne Vašich práv na informácie, opravu, výmaz, prenos údajov a práva namietať. Ak budú žiadosti doručené nám, budeme ich preposielať. V tejto súvislosti uvádzame, že napriek tomu, že sa považujeme za spoločne zodpovedných v zmysle čl. 26 GDPR, ako prevádzkovateľ fanúšikovskej stránky nemáme žiaden vplyv na získavanie a spracúvanie štatistických údajov. Príslušnú výlučnú zodpovednosť nesie spoločnosť Facebook Ireland Ltd.

 

2.3    Facebook, voliteľné cieľové skupiny a marketingové služby Facebooku

 

Právny základ spracúvania osobných údajov pri používaní Facebook pixel sociálnej siete Facebook, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo, ak máte sídlo v EÚ, spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ("Facebook") na analytické a reklamné účely je súhlas používateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Facebook je certifikovaný podľa dohody o Štíte na ochranu osobných údajov („Privacy Shield“), a teda ponúka záruku dodržiavania európskych predpisov o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Pomocou Facebook pixelu je Facebook schopný určiť návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklám (tzv. „Facebook reklamy“). V súlade s tým používame Facebook pixel na zobrazenie Facebook reklám, ktoré zverejňujeme, len tým používateľom Facebooku ktorí tiež prejavili záujem o našu online ponuku alebo ktorí spĺňajú určité kritériá (napr. záujmy o určité témy alebo produkty, ktoré sú určené navštívenými webstránkami) ktoré prenášame Facebooku (tzv. „voliteľné cieľové skupiny“). Chceme tiež použiť Facebook pixel, aby sme zabezpečili, že naše Facebook reklamy budú v súlade s potenciálnym záujmom používateľov a nebudú považované za nepríjemnosť. Facebook pixel nám tiež pomáha pochopiť účinnosť Facebook reklám na štatistické účely a na účely prieskumu trhu tým, že nám ukazuje, či používatelia boli presmerovaní na našu webstránku po kliknutí na Facebook reklamu (tzv. „prechod“).

 

Facebook pixel je priamo integrovaný Facebookom, keď navštívite našu webstránku a môže uložiť tzv. súbor cookie, tzn. malý súbor, na Vaše zariadenie. Ak sa potom prihlásite na Facebook alebo navštívite Facebook, keď ste na neho prihlásený, návšteva našej online ponuky bude zaznamenaná vo Vašom profile. Údaje získané o Vás sú pre nás anonymizované, a teda neposkytujú nám žiadne informácie o identite používateľa. Avšak, Facebook uchováva a spracúva predmetné údaje takým spôsobom, že môžu byť prepojené s príslušným účtom používateľa a môžu byť použité tiež Facebookom, a to aj na jeho vlastné prieskumy trhu a reklamné účely. Keď odosielame údaje Facebooku na účely spárovania, sú šifrované lokálne v prehliadači a až následne sú poslané Facebooku prostredníctvom zabezpečeného https prepojenia. Toto sa deje výlučne s cieľom vytvoriť porovnanie s údajmi, ktoré sú rovnako šifrované Facebookom.

 

Ďalej pri používaní Facebook pixel používame dodatočnú funkciu „rozšírené priraďovanie“ (vo vzťahu k údajom, ako sú napr. telefónne čísla, e-mailové adresy alebo identifikátory používateľov na Facebooku), aby sme vytvorili cieľové skupiny („voliteľné cieľové skupiny“ alebo „podobne vyzerajúce cieľové skupiny“), v súvislosti s čím sú predmetné údaje prenášané do Facebooku (šifrovane). Ďalšie informácie o „rozšírenom porovnávaní“: https://www.facebook.com/business/help/611774685654668.

 

Facebook spracúva údaje v súlade s Pravidlami Facebooku o používaní údajov. V tej súvislosti môžete v Pravidlách Facebooku o používaní údajov: https://www.facebook.com/policy.php nájsť tiež všeobecné informácie o zobrazovaní Facebook reklám. Pre špecifické a detailné informácie o Facebook pixel a o tom, ako funguje, prosím navštívte  Facebook centrum pomoci ohľadne GDPR: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

 

Môžete namietať proti získavaniu Vašich údajov zo strany Facebook Pixel a používaniu Vašich údajov na zobrazovanie Facebook reklám. Pre nastavenie typov reklám zobrazovaných v rámci Facebooku, môžete navštíviť nastavenia stránky Facebook a postupovať podľa pokynov na nastavenie reklám v závislosti od používania: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavenia sú nezávisle na platforme, tzn. aplikujú sa na všetky zariadenia, ako sú stolové počítače alebo mobilné zariadenia.

 

Môžete tiež namietať proti používaniu súborov cookies na meranie dosahu a reklamné účely, a to prostredníctvom deaktivačnej stránky iniciatívy pre sieťovú reklamu   (http://optout.networkadvertising.org/) a okrem toho aj na americkej webstránke (http://www.aboutads.info/choices) alebo na európskej webstránke (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

3.      Twitter

 

Na našej webstránke používame tiež funkcie mikroblogovacej služby Twitter. Twitter je prevádzkovaný americkou spoločnosťou Twitter Inc., so sídlom v Spojených štátoch amerických, San Francisco, CA 94103, 1355 Market St, Suite 900, pričom hlavnou funkciou Twitteru je „funkcia tweet“. Ak ju použijete prostredníctvom našej webstránky, vytvorí sa prepojenie s Vašim účtom na Twitteri. Údaje sa môžu vymieňať s inými používateľmi a môžu byť prenesené do Twitteru. Nie je nám známy obsah údajov posielaných do Twitteru a tiež nie sme informovaní o ich použití. Viac informácií o týchto otázkach nájdete na http://twitter.com/privacy. Nájdete tam podrobné vyhlásenie Twitteru o ochrane údajov. Okrem toho táto platforma ponúka možnosť určiť si vlastné nastavenia ochrany údajov na http://twitter.com/account/settings

 

5.      YouTube

 

Prevádzkovateľ do tejto stránky integroval komponenty YouTube. YouTube je internetový video-portál, ktorý umožňuje vydavateľom videí zverejňovať videoklipy a iným používateľom tieto videoklipy bezplatne pozerať, hodnotiť a komentovať. YouTube umožňuje zverejňovanie všetkých typov videí, a preto prostredníctvom internetového portálu môžu byť vyvolané kompletné filmy a televízne programy, hudobné videá upútavky, ako aj videá vyrobené samotnými používateľmi.  

 

YouTube je prevádzkovaný spoločnosťou YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Spojené štáty americké. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty.

 

Vždy, keď je navštívená niektorá osobitná stránka tejto webstránky, ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom a v ktorej je integrovaný YouTube komponent (YouTube video), internetový prehliadač systému informačnej technológie príslušnej osoby je automaticky vyzvaný príslušným YouTube komponentom, aby stiahol zastúpenie príslušného YouTube komponentu z YouTube. Viac informácií o YouTube je možné nájsť na https://www.youtube.com/yt/about/de/  V rámci tohto technického procesu, YouTube a Google sú informovaní, ktorá konkrétna podstránka našej webstránky je navštívená príslušnou osobou.  

 

Ak je dotknutá osoba zároveň prihlásená na YouTube, YouTube rozpozná, ktorú konkrétne podstránku našej webstránky príslušná osoba navštívila vyvolaním podstránky, ktorá obsahuje YouTube video. Táto informácia je získavaná zo strany YouTube a Googlu a je priradená k príslušnému účtu YouTube príslušnej osoby.

 

YouTube a Google získavajú informácie prostredníctvom YouTube komponentu, že príslušná osoba navštívila našu webstránku vždy, keď je príslušná osoba prihlásená na YouTube v rovnakom čase, ako navštevuje našu webstránku; toto sa deje bez ohľadu na to, či príslušná osoba klikne na YouTube video alebo nie. Ak si príslušná osoba neželá taký prenos predmetných informácií do Googlu a YouTube, môže zabrániť prenosu odhlásením sa zo svojich YouTube pred vyvolaním našej webstránky.

 

Predpisy o ochrane osobných údajov, ktoré sú zverejnené zo strany YouTube a prístupné na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytujú informácie o získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov zo strany YouTube a Google.

 

VI.     Bezpečnosť údajov

 

Používame najbežnejšiu metódu SSL (Secure Socket Layer) v súvislosti s najvyššou úrovňou šifrovania podporovanou Vaším prehliadačom. Spravidla ide o 256-bitové šifrovanie. Ak Váš prehliadač nepodporuje 256-bitové šifrovanie, použijeme namiesto toho 128-bitovú v3 technológiu. Uzatvorené zobrazenie symbolu kľúča alebo zámku v dolnom stavovom riadku Vášho prehľadávača Vás informuje o tom, či sú jednotlivé stránky našej webstránky pred prenosom šifrované.

 

Používame náležité technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou, zničením alebo neoprávneným prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sú neustále zlepšované, v súlade s technologickým vývojom.

 

VII.    Práva dotknutých osôb

 

Máte nasledovné práva:

 

1.      Máte právo požadovať informácie o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše údaje poskytnuté, plánovaných dobách uchovávania, existencii práva na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, práva namietať, práva podať sťažnosť, zdroji Vašich údajov, ak tieto neboli získavané nami, a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a, ak je to relevantné, tiež zmysluplné informácie o súvisiacich detailoch.

 

2.      Môžete okamžite požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie nami uchovávaných osobných údajov v súlade s článkom 16 GDPR.

 

3.      Môžete požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, v súlade s článkom 17 GDPR, s výnimkou prípadov, ak je spracúvanie potrebné na uplatnenia práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na presadzovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

4.      V súlade s článkom 18 GDPR môžete obmedziť spracúvanie osobných údajov, ak spochybňujete správnosť predmetných údajov, ak je spracúvanie protizákonné, ale odmietate vymazanie predmetných údajov, ak my údaje už ďalej nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na presadzovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo ak namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 GDPR;

 

5.      V súlade s článkom 20 GDPR môžete získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, aktuálnom a strojovo čitateľnom formáte alebo môžete požiadať o prenos týchto údajov ďalšej zodpovednej osobe.

 

6.      V súlade s článkom 7 ods. 3 GDPR môžete kedykoľvek odvolať voči nám Váš súhlas. Na základe toho už ďalej v budúcnosti nebudeme oprávnení pokračovať v spracúvaní údajov na základe predmetného súhlasu. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním

 

VIII.   Právo podať sťažnosť

 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Vášho pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s GDPR. Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, je povinný informovať sťažovateľ o stave a výsledkoch sťažnosti, vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa čl. 78 GDPR.

 

IX.     Zmeny webstránky

 

Budeme z času na čas meniť tieto pravidlá o ochrane súkromia, aby sme chránili Vaše osobné informácie. Mali by ste si z času na čas prečítať toto prehlásenie, aby ste mali aktuálne informácie o tom, ako chránime Vaše údaje a neustále vylepšujeme obsah našej webstránky. Ak uskutočníme zásadné zmeny ohľadne získavania, používania a/alebo poskytovania osobných informácií, ktoré nám poskytujete, oznámime Vám to zverejnením jasnej a dobre viditeľnej informácie na webstránku. Použitím webstránky vyjadrujete súhlas s podmienkami tohto vyhlásenia o ochrane súkromia.