Potrebujete pomoc? Volajte 0800 601 610

PODMIENKY POUŽÍVANIA

PODMIENKY POUŽÍVANIA VZŤAHUJÚCE SA NA ZÁKAZÍCKE HODNOTENIA A RECENZIE

 

Tieto podmienky používania upravujú pravidlá Vášho správania v súvislosti so službou Zákaznícke hodnotenia a recenzie, ktorú ponúka spoločnosť Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. (ďalej aj „Služba ZHaR“). V rozsahu, v akom sú tieto Podmienky používania v rozpore s Pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., majú vo vzťahu k Službe ZHaR tieto Podmienky používania prednosť.

Zadaním alebo odoslaním akéhokoľvek obsahu spoločnosti Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., vyhlasujete, zaväzujete a zaručujete sa, že:

Ste výlučným autorom a vlastníkom práv duševného vlastníctva k predmetnému obsahu;
Dobrovoľne ste sa vzdali všetkých „morálnych práv“ a „osobnostných práv“, ktoré by ste mohli mať k predmetnému obsahu;
Všetok Vami zverejnený obsah je pravdivý, presný a správny;
Máte aspoň 18 rokov;
Použitie zadaného obsahu neporušuje tieto Podmienky používania a nespôsobí zranenie ani akékoľvek iné poškodenie akejkoľvek osobe alebo akémukoľvek subjektu.

Ďalej sa zaväzujete, že nezadáte žiaden obsah:

O ktorom viete, že je nepravdivý, nepresný alebo zavádzajúci;
Ktorý porušuje autorské práva, patenty, ochranné známky, obchodné tajomstvá alebo iné vlastnícke práva alebo práva na ochranu osobnosti alebo súkromia tretích osôb;
Ktorý porušuje akékoľvek právo, zákon, nariadenie alebo reguláciu (vrátane, avšak nie výlučne, tých, ktoré upravujú kontrolu vývozu, ochranu spotrebiteľa, nekalú súťaž, zákaz diskriminácie alebo klamlivú reklamu);
Ktorý je alebo môže byť odôvodnene považovaný za hanlivý, urážlivý, nenávistný, rasovo alebo nábožensky zaujatý alebo neznášanlivý, obsahujúci nezákonné vyhrážky alebo nezákonné obťažovanie voči akémukoľvek jednotlivcovi, partnerstvu alebo obchodnej spoločnosti;  
Za ktorý ste dostali odplatu alebo iné protiplnenie od akejkoľvek tretej strany;
Ktorý obsahuje akékoľvek informácie odkazujúce na iné webstránky, adresy, e-mailové adresy, kontaktné informácie alebo telefónne čísla;
Ktorý obsahuje akékoľvek počítačové vírusy, červy, alebo iné potenciálne škodlivé počítačové programy alebo vírusy.

Zaväzujete sa odškodniť a ochrániť spoločnosť Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. (a jej pracovníkov, členov jej štatutárneho orgánu, zástupcov, dcérske spoločnosti, spoločné podniky a tretie strany – jej poskytovateľov služieb), za a pred akýmikoľvek nárokmi, požiadavkami a škodami (aktuálnymi aj následnými) každého druhu a povahy, známymi aj neznámymi, vrátane primeraných poplatkov právnikom, vyplývajúcimi z porušení Vašich vyhlásení a záruk uvedených vyššie alebo z porušení akýchkoľvek právnych predpisov alebo práv tretích strán.

Ku každému zadanému príspevku udeľujete spoločnosti Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. trvalé, neodvolateľné, bezodplatné, prevoditeľné právo a licenciu na použitie, kopírovanie, upravovanie, úplné zmazanie, prispôsobovanie, zverejňovanie, preklad, vytváranie odvodených diel z a/alebo predaj a/alebo distribúciu takého obsahu a/alebo na začlenenie takého obsahu do akéhokoľvek formulára, média alebo technológie po celom svete, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu pre Vás.  

Všetok zadaný obsah môže byť použitý podľa vlastného uváženia spoločnosti Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.. Spoločnosť Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. si vyhradzuje právo na zmenu, skrátenie alebo vymazanie akéhokoľvek obsahu na webstránke spoločnosti Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., ktorý spoločnosť Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. na základe vlastného uváženia považuje za odporujúci pravidlám pre obsah alebo iným ustanoveniam týchto Podmienok používania. Spoločnosť Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. nezaručuje, že budete mať prostredníctvom Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. možnosť zmeniť alebo vymazať akýkoľvek Vami zadaný obsah. Hodnotenia a písané komentáre sú spravidla zverejňované do dvoch až štyroch pracovných dní. Spoločnosť Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. si však vyhradzuje právo vymazať alebo odmietnuť zverejniť akýkoľvek príspevok z akéhokoľvek dôvodu. Beriete na vedomie, že za obsah Vášho príspevku ste zodpovedný Vy, nie spoločnosť Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.. Akýkoľvek Vami zadný obsah nebude podliehať povinnosti mlčanlivosti zo strany spoločnosti Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., jej zástupcov, dcérskych spoločností, pridružených spoločností, partnerov a ani povinnosti mlčanlivosti zo strany tretích strán – jej poskytovateľov služieb a ich príslušných štatutárnych orgánov, pracovníkov a zamestnancov.

Zadaním Vašej e-mailovej adresy v súvislosti s Vašim hodnotením a recenziou súhlasíte, že spoločnosť Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. a tretie strany – jej poskytovatelia služieb, môžu používať Vašu e-mailovú adresu, aby Vás kontaktovali ohľadne stavu Vašej recenzie a na iné administratívne účely.