Preprava detí v aute: bezpečnosť dieťaťa počas jazdy

Pri preprave dieťaťa v aute je predovšetkým potrebné postarať sa o jeho bezpečnosť. V prípade malých detí bezpečnostné pásy nestačia, je potrebná autosedačka. Jej nepoužitie by mohlo skončiť pokutou alebo v prípade nehody niečím oveľa horším.

 

 

 

Postarajte sa o bezpečnosť samého seba i vašich cestujúcich. Skontrolujte vozidlo pomocou presnej počítačovej diagnostiky.

Preprava detí v aute: predpisy v roku 2021

 

Preprava detí v aute musí byť predovšetkým bezpečná. Zaistenie takejto bezpečnosti, samozrejme, spočíva na osobe, ktorá preberá za dieťa zodpovednosť. Jazda s dieťaťom je ďalej regulovaná právnymi predpismi, ktoré vyžadujú, aby bola v aute „detská sedačka“ Prawo o ruchu drogowym (Poznámka: Náš právny predpis nepoužíva výslovne termín autosedačka, ale používa pojem detské zadržiavacie zariadenie; termín podsedák legislatíva nepozná vôbec.)

 

Povinnosti k tejto problematike, k preprave detí v aute, upravuje nariadenie vlády SR č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení (v znení neskoršej novely z roku 2014). §4 uvedeného nariadenia určuje používanie bezpečnostných systémov vo vozidlách kategórie

 

  • M1 – auto s maximálnym počtom miest 8, bez miesta vodiča;
  • N1 – vozidlo na prepravu nákladu do 3,5 tony;
  • N2 – vozidlo na prepravu nákladu od 3,5 do 12 ton;
  • N3 – vozidlo na prepravu nákladu nad 12 ton.

 

Ide o vozidlá, ktoré sú vybavené bezpečnostnými pásmi alebo detskými zadržiavacími systémami. Napríklad, pre dopravu taxíkom neexistujú žiadne výnimky. To znamená, že aj na vozenie dieťaťa v taxíku platia rovnaké pravidlá ako vo vlastnom aute. Je vhodné riešiť prepravu taxíkom vopred (ak je to samozrejme možné) a pokúsiť sa nájsť taxislužbu, ktorá vám zabezpečí pre dieťa autosedačku/podsedák.

 

Nariadenie vlády SR č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení (v znení neskoršej novely z roku 2014) uvádza, ktoré deti v aute musia sedieť v autosedačke. Podľa ustanovení nariadenia vlády je autosedačku povinné používať':

 

  • dieťa s výškou do 150 cm a s hmotnosťou nižšou ako 36 kg (platí iba pri autosedačke);
  • ak má dieťa už viac ako 36 kg, ale je nižšie ako 150 cm, musíte mu kúpiť podsedák. Ten je povinné používať až do splnenia výškového limitu.

 

Vek dieťaťa nie je rozhodujúci pre použitie detského zadržiavacieho zariadenia. Rozhodujúcou je výška dieťaťa a sekundárne aj hmotnosť dieťaťa.

 

Základné členenie detských zadržiavacích zariadení je uvedené v § 3 nariadenia vlády SR č. 554/2006 Z.z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií.

V princípe však „vzrastom väčšie deti“ môžu použiť podsedák v kombinácii s bezpečnostným pásom.

Ako prevážať dieťa v aute?

 

Dieťa musí byť v aute prevážané v autosedačke. Mnohí rodičia sa však pýtajú, ako má byť sedačka namontovaná a na ktorom mieste, aby bol prevoz detí čo najbezpečnejší Nariadenie vlády SR č. 554/2006 Z.z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií v § 4 ods.5 stanovuje, že „detské zadržiavacie zariadenie sa musí namontovať v súlade s montážnymi informáciami uvedenými v príručke, letáku alebo elektronickej publikácii, ktoré je výrobca tohto zariadenia povinný vypracovať a v ktorých sa uvádza, akým spôsobom a v ktorých typoch vozidiel možno detské zadržiavacie zariadenie bezpečne používať.“.

 

Deti do 150 cm je potrebné prepravovať štandardne na zadných sedadlách. Zákon však nezakazuje prepravovať deti na sedadle spolujazdca pod podmienkou, že musí byť použitý schválený zadržiavací systém a ak je autosedačka otočená v protismere jazdy(odporúča sa pre deti do 9 mesiacov), musí byť vypnutý čelný airbag.

 

Tento spôsob je typický pre matky vodičky, ktoré idú s dieťaťom samé. Chcú mať dieťa  po ruke a na očiach, aby sa nemuseli otáčať na zadné sedadlo a tak ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky  a  zvyšovať riziko autonehody. Svoje najmladšie dieťa teda môžete prepravovať týmto spôsobom. Detské krčné svalstvo je v tomto veku prislabé a pri čelnom náraze môžu bábätku ochrániť hlavičku len autosedačky nainštalované v protismere

Kedy môže dieťa jazdiť bez autosedačky?

 

Dieťa v aute je najbezpečnejšie zaistené, keď sedí v autosedačke. Existujú však situácie, keď detskú sedačku nemožno namontovať alebo sa nedá použiť. V takom prípade je dovolené prepravovať dieťa v aute bez sedačky. Tieto osobitné prípady sú uvedené v §6 a §7 uvádzaného nariadenia vlády SR.

 

  1. Rodič alebo opatrovník dieťaťa má lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla. Takéto osvedčenie musí byť vydané príslušným zdravotníckym zariadením na príslušnom tlačive. Osvedčenie musí obsahovať aj čas jeho platnosti, ktorý nesmie byť dlhší ako 1 rok odo dňa vystavenia osvedčenia. Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla vydané v inom členskom štáte je platné aj pri preprave na pozemných komunikáciách na území Slovenskej republiky.
  2. Vo vozidlách kategórie M1 a N1, v ktorých sú umiestnené dve detské zadržiavacie zariadenia na zadných sedadlách a v ktorých nedostatok priestoru bráni umiestneniu tretieho detského zadržiavacieho zariadenia, možno dieťa vo veku tri a viac rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm pripútať bezpečnostným pásom.
  3. Ak vozidlá kategórie M1 a N1 nie sú vybavené detským zadržiavacím zariadením alebo je týchto zariadení vo vozidle nedostatočný počet, možno dieťa vo veku tri a viac rokov pri preprave v obci pripútať na zadnom sedadle vozidla bezpečnostným pásom, ktorým je vozidlo vybavené.

Nepoužitie detskej autosedačky – pokuta

 

Prevážanie dieťaťa v aute sa riadi ustanoveniami zákona o cestnej premávke, čo znamená, že ich dodržiavanie je povinné. Za chýbajúcu autosedačku alebo jazdu bez bezpečnostného pásu vám hrozí od 50 eur na mieste priestupku. V prípade správneho konania sa jazda bez týchto dôležitých bezpečnostných prvkov môže ešte predražiť.

 

Je potrebné uviesť, že prevážanie dieťaťa v aute bez riadneho zabezpečenia, to znamená bez autosedačky, vystavuje malého cestujúceho na veľké nebezpečenstvo. Nesprávne inštalovaná autosedačka takisto účinne chráni dieťa. Preto by ste sa mali oboznámiť s platnými slovenskými predpismi a pokynmi poskytnutými výrobcom detskej autosedačky.

 

Potrebujete profesionálnu podporu?

VYHĽADAJTE NAJBLIŽŠÍ SERVIS PREMIO